Categorieën

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen

MXBOOST houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van de (cafeïne vrije) powerdrank ‘MXBOOST ISO CHARGER’ en de (cafeïne vrije) sportdrank ‘MXBOOST X-TREME FAST’ en (in-/ directe) aanverwante producten &/of goederen. MXBOOST houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan particulieren, leveranciers (distributeurs), tussenhandelaren, groothandelaren, verenigingen, clubs, teams, evenementen, detailhandelaren, horeca-uitbaters, etc.

Artikel 2. Definities

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MXBOOST in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MXBOOST en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; Order: iedere opdracht van afnemer aan MXBOOST. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van MXBOOST aan afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van MXBOOST onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MXBOOST kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend:stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door MXBOOST of haar productie en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van MXBOOST en afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van afnemer wordt door MXBOOST uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen

Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MXBOOST niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MXBOOST een order schriftelijk aanvaardt of door MXBOOST uitvoering aan een order wordt gegeven. Alle opgaven door MXBOOST van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. MXBOOST kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. MXBOOST behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door MXBOOST zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen levert MXBOOST geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Een door MXBOOST opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor MXBOOST geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van de productie en van de toelevering tot MXBOOST , op de door die productie en toelevering aan MXBOOST verstrekte gegevens. Indien MXBOOST voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van MXBOOST. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient MXBOOST derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor MXBOOST voortvloeiende kosten, schaden en interesse te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. MXBOOST heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt MXBOOST de wijze van verzending. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. MXBOOST zal afnemer hierbij op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na kennisgeving, afnemen. Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan MXBOOST die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met &/of inclusief verzendkosten verschuldigd.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand

Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen c.q. onaangebroken en onbeschadigde, producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan MXBOOST te retourneren. MXBOOST zal dan aan afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden toegevoegd bij de retourzending. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer; indien producten niet geleverd worden volgends de oorspronkelijke bestelling (bijv. levering van de verkeerde producten, verlopen houdbaarheidsdatum e.d.) dan zijn de retourkosten voor rekening van MXBOOST. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is MXBOOST gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MXBOOST afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is MXBOOST gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van MXBOOST op grond van de wet en de overeenkomst.

Artikel 10. Garanties

Indien MXBOOST producten aan afnemer aflevert, die MXBOOST van haar fabriek heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is MXBOOST nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop MXBOOST ten opzichte van haar fabriek aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door MXBOOST na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door MXBOOST in behandeling genomen. Gedurende de garantietermijn kan de fabriek van MXBOOST garantie verlenen of kan MXBOOST - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van MXBOOST, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan MXBOOST verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien en zolang MXBOOST eigenaar van de producten is, zal afnemer MXBOOST onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal afnemer MXBOOST op MXBOOST eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van MXBOOST. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes (overeenkomsten) van MXBOOST, uitgedrukt in Euro, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor MXBOOST geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealer- &/of groothandelsprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft MXBOOST het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend of wanneer, wederzijds, schriftelijk is overeengekomen tot bepaalde tijd. Eerder verleende kortingen binden MXBOOST op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 13. Betaling

Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via een overboeking voor levering of contant bij afhalen of indien van toepassing contant bij bezorgen. Alle aan MXBOOST in rekening gebrachte bedragen moeten zonder, tenzij anders in tweevoud is overeengekomen, korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens MXBOOST op te schorten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

MXBOOST is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. MXBOOST is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (bij consumptie &/of gebruik van) de producten mocht lijden.

Artikel 15. Overmacht

Indien MXBOOST door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MXBOOST als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. MXBOOST zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer

Afnemer zal aan MXBOOST alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van MXBOOST benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Arnhem of indien van toepassing en noodzakelijk elders te Nederland (EU).


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Afrekenen